“Izzadt, nekifeszült, lihegett, lerogyott, nekifeszült, lerogyott, izzadt, lihegett, nekifeszült”

0
“Izzadt, nekifeszült, lihegett, lerogyott, nekifeszült, lerogyott, izzadt, lihegett, nekifeszült”

A legjobb első prózakötet Margó-díját 2018-ban Mécs Anna Gyerekzár című műve kapta. Az írónő novellái a szétdarabolt életek egymásutániságában női nézőpontból mutatja be a felnőtté válás folyamatának árnyoldalait. Szókimondó és őszinte képet ad mindennapi családok és kapcsolatok belső működéséről, érzelmekről vagy éppen azok hiányáról. A szereplők természete olyan, mint a borítón látható élénk színek villanása.


Mécs Anna: Gyerekzár. Scolar Kiadó, Budapest, 2017., 144 oldal, 2.117 HUF


A látványterv Papp Rita munkája, amin egy piros szájhoz közelítő sárga nyalóka látszik. Az élénk és merész színek könnyű lüktetést, vidám humort idéznek fel, de elég a borító hátoldalára fordítani, ahol a rövid szinopszis elolvasása után ez a kezdeti állapot azonnal felbomlik. Ez egy olyan paradox helyzet, melyben a tartalom egészének mondanivalója, hangulata kerül szembe a borítóval, annak látványával. A feltűnő, játékos képiség mögött komoly, megbotránkoztató történetek vannak. Mégis, a borító átfogja, keretbe fogja a novellákat. A választott illusztráció, a visszatérő felkiáltójelek, a befejezetlen mondatok, a „n_v_ll_k”– hiányossága, telítetlensége jelenik meg. Egyszerűen adódhat a műfajból is, ami nem vállalkozik a világ egészének magyarázatára, inkább csak kis részek, mint egy fénykép, írhatóak meg. „ A fotós, immár ötödször, lefényképezett minket. Jobb mutatóujja épp csak lenyomta a gombot, amikor hatalmas puffanást hallottunk.”

Minden szöveghez való közeledésben van egy kezdeti távolság(tartás), de a novellákban használt élőbeszédszerű, látszólag indirekt megformált mondatok hamar felfüggesztik a narrátor és olvasó közti határt. Mindezt a humor alapozza meg, amiben sosem marad rejtve a fájdalom és mindig idegenné válik a szeretet: „nem halhat meg Irén nagyi, hát ki fog engem baszogatni…”.

Forrás: Ujszo

Az, hogy napjainkban még mindig vannak (lehetnek?) leírhatatlanak gondolt tabuk, az írónő nem veszi figyelembe. Az elmondhatatlant láttatja újra és újra különböző nézőpontokból. Az általunk kategorizált témák teljes felborítása jelenik meg a kötetben. Hétköznapivá, vagy még inkább mindennapivá tesz kellemetlen szituációkat, felfoghatatlan helyzeteket. Megteremt egy olyan közeget, melyben a lányok, fiatal nők, felnőtt nők verbális és nonverbális bántalmazás áldozatai. Az események hatására pedig egy érzékeny belső világ deformálódik el a családi környezetben, a világban. Kicsinyíti az egyéni traumákat, mert a megtörtént az megmásíthatatlan, ennek szinte közönyös tudatában fojtódik el az „én” tragikuma.

A látszólagos egymásutániságot, vagy éppen az összeférhetetlenséget az olvasói attitűd szabályozza, dönti el, azonban vannak visszatérő kapcsolódási pontok. Szerepek, alakok, nézőpontok és viszonyrendszerek folyamatos váltakoztatása, amit mégis összeköt az egyes szám első személyű narráció. A novelláskötetben megjelenő személyes hangvétel nem feltétlenül azonosítható a szerzővel. Ez a hang átveri olvasóit, hiszen mikor vehetjük önéletrajzi alapokon nyugvó történetmesélésnek? Egyáltalán szükséges-e megkísérelni az azonosítást? „…Én, Pető Imola Erzsébet…”, „én a Panni vagyok, mondtam…”. Egy-egy novellában kap csak nevet az E/1, itt válhat konkrét személlyé, saját történetének alakot öltött elmondójává, míg a többi (névtelen) műben mindig alaktalan, arctalan, szagtalan és távoli marad az „én”.

Forrás: PublicInsta

A kötet egészén végigvitt idővonal, megszakításokkal ugyan, de egy felnőtté válás folyamata. Ez a központi „probléma”, amihez szorosan kapcsolódnak az egyes részekben megjelenő világok. Világok, melyekben a kislány, fiatal lány, a nő élethelyzete szorosan összekapcsolódik férfi alakokkal, szereplőkkel, akik bizonyos mértékig az egyes novellák tragikumának okozói. A családi viszonyban az apa, nagyapa, egyéni kapcsolatrendszerben a fiatalkori szerelem, kolléga, a férj, a szerető, a társ. Az önérzetnek, a boldogságnak, egy lehetséges jövőképnek lerombolóivá íródnak át a férfiak. A Gyerekzár novelláinak időviszonyát tekintve egy folytonosságról beszélhetünk éppen az említett szereplők által, vagyis a kislány pillanatnyi élethelyzetéből haladva előre megjelenik a fiatal nő alakja, később pedig egy ténylegesen független nő. Persze ez a folytonosság a történetmesélés szempontjából igaz, ugyanakkor az adott tér és időviszony csupán az emlékezésben és az ott esett helyzetekben értelmezhető. Maga a tér az idővel párhuzamosan haladva szinte egy utazás, az otthoni légkörtől, újabb és újabb férfiakkal megesett szituációkon át, új szereplők váltakozásával egészen az idegen kultúrákig. Mindez pedig egyszerre az idő/tér kontinuitása, ami magában foglalja a megszakítottságot is azáltal, hogy bár az időrend nem borul fel, a helyzetváltások, az E/1 személyváltásai miatt a töredezettség adott. A tartalom ellentétben való létezése a vizualizációval szemben, a kitölthetetlenség válik a történetek mozgatójává, ezzel együtt alapvető problémává, melyben a nő, a lányok és nők élik az életüket. Visszatérő motívum az értékvesztés. Egyéni (Fogyás, Lili), generációs (Valika, Ha a hidakat felrobbantják), nemek közötti (Lépéshátrány, Függvények), társadalmi (Oszlop a földben), globális értékek (Bolyongás, A kukába vele) félmondatokba sűrítve, szétírva és elveszítve. Mégsem lehet ilyen éles, pontos határokat húzni, kicsit minden elveszik a novellákban, valami mindig hiányos marad. Talán épp azért, mert a mindig beszélő én sem lehet teljes soha. A történetekben, az „én” történeteiben eleve lehetetlenné válik a teljesség, hiszen újra és újra valamiről le kell mondani, el kell felejteni, túl kell élni.

Mécs Anna szereplői okkal tekinthetők túlélőnek, de ahhoz, hogy idáig eljuthassunk, meg kell ismerni a történeteiket, hogy mennyi mindent visel el a lélek, a test, az elme. Mit bír ki egy ember, egy nő, a nők. „A mi lett volna, ha végtelenségét sokkal fájóbb elveszíteni, mint egy középszerűen leélt életet”.

Kiemelt kép: Scolar Kiadó

Nincs megjeleníthető cikk